Sudioničko upravljanje u kulturi
Konferencija Rijeka 2017
HR | EN

Poziv na predlaganje radova

Pozivaju se studenti, istraživači, teoretičari, kulturni djelatnici, umjetnici, predstavnici kulturnih i umjetničkih organizacija, aktivisti, stvaraoci i donosioci politika da dostave prijedloge radova, prezentacija ili panela za konferenciju.

Razmatrat će se prijedlozi iz područja svih relevantnih disciplina koji mogu dati originalan doprinos u okviru teme sudioničkog upravljanja u kulturi.

TEMA KONFERENCIJE

Potreba za novim modelima upravljanja u kulturi je u posljednja tri desetljeća postala europska i globalna tema. Tradicionalni i tržišno orijentirani modeli upravljanja sve se češće pokazuju neadekvatnim u pružanju odgovora na kompleksnost izazova u kreiranju politika, promjene u socio-ekonomskom okruženju, potrebe kulturnih djelatnika, umjetnika, publike i lokalne zajednice. Zbog nedostataka postojećih modela upravljanja i neuspjeha tržišnog pristupa, mnoge inicijative u kulturi uvode nove perspektive propitujući tradicionalne modele upravljanja i eksperimentirajući s inovativnim pristupima u upravljanju koji nadilaze konvencionalne institucionalne okvire. Ovakvi primjeri upućuju na reorganizaciju unutar postojećih struktura i načina upravljanja kroz sudioničke i suradničke prakse koje počivaju na nehijerarhijskim oblicima organiziranja i institucionalnim formatima koji omogućavaju interakciju dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Spomenute institucionalne promjene otvaraju mogućnost za shvaćanje kulture kao zajedničkog resursa, uvodeći koncept zajedničkih dobara (commons) u kulturu.

Velik broj novih pojmova koristi se kako bi se opisao razvoj različitih oblika dogovora i odnosa među dionicima u procesima suupravljanja. Budući da zajedničke aktivnosti, modeli djelovanja i donošenja odluka u sudioničkim procesima upravljanja dijeljenim resursima i zajedničkim dobrima značajno ovise o lokalnom kontekstu, različiti primjeri sudioničkog upravljanja stavljaju naglasak na one teme i probleme koji proizlaze iz specifičnosti pojedinog konteksta, gradeći različite horizontalne upravljačke odnose i implementirajući procese dijeljenja odgovornosti između različitih dionika. Sudioničko upravljanje u području kulture ima poseban značaj u procesima jačanja socijalne inkluzije, novog pristupa razvoju kulturne demokracije na lokalnim razinama kao i u osnaživanju pozicije lokalne zajednice. Istovremeno, opseg afirmacije, razvoja, prihvaćanja i promocije takvih praksi iz perspektive postojećih političkih struktura, instrumenata i teorija također ovisi o kontekstu. Iz tog je razloga ključno provoditi istraživanja praksi, teorija i politika sudioničkog upravljanja koja će se moći primijeniti kao izvor znanja u održivom planiranju i razvoju u području kulture.

Konferencijom će se obuhvatiti velik raspon tema povezanih s izazovima, ograničenjima, paradoksima i perspektivama s kojima se istraživanja, prakse i politike u području sudioničkog upravljanja u kulturi suočavaju. Kako bi razumjeli značaj i ulogu sudioničkog upravljanja u kulturi važno je istražiti: promjene u društvenom i političkom kontekstu, kulturnu i socijalnu ulogu novih modela organizacija, modele i razine uključenosti svih relevantnih dionika u procese donošenja odluka te (re)organizaciju i relevantnost njihovih uloga. U skladu s time cilj je konferencije istražiti područje sudioničkog upravljanja u kulturi kroz različite aspekte i pristupe, uključujući sljedeće teme: 1) implikacije sudjelovanja u promicanju demokratskih vrijednosti u području (kulturnih) politika; 2) kompleksnosti odnosa moći i prijenos upravljanja na više dionika; 3) razlike između privatnih, javnih i zajedničkih interesa svih relevantnih dionika; 4) etičnost u procesima sudjelovanja; 5) institucionalne promjene i inovacije kao i promjene i inovacije politika. Konferencijom se želi prikupiti širok raspon konceptualnih i praktičnih studija slučajeva, kao i radova koji istražuju različite praktične, teorijske i političke aspekte sudioničkog upravljanja u nacionalnim i lokalnim kontekstima u različitim društveno-političkim geografijama.

Pozivaju se studenti, istraživači, teoretičari, kulturni djelatnici, umjetnici, predstavnici kulturnih i umjetničkih organizacija, aktivisti, stvaraoci i donosioci politika iz cijelog svijeta i različitih disciplina: antropologije, arhitekture, umjetnosti, menadžmenta u umjetnosti i kulturi, studija kulturnih politika, kulturalnih studija, studija razvoja, ekonomije, prava, filozofije, političkih znanosti, urbanizma i prostornog planiranja, sociologije i dr. da dostave prijedloge radova, prezentacija ili panela o sudioničkom upravljanju u kulturi koji obrađuju jednu ili kombinaciju nekih od ponuđenih tema u okviru sljedećih područja:

UPUTE ZA PREDAJU PRIJEDLOGA

Prijavitelji mogu dostaviti prijedloge za individualne i grupne prezentacije radova te panele.

Prijedlozi se dostavljaju putem elektroničkih obrazaca dostupnih na sljedećim poveznicama:

Svi izlagači trebaju dostaviti sažetak obima do 300 riječi. Za prijedloge panela organizator panela treba dostaviti sažetke za svaku prezentaciju rada kao i koncept panela (maksimalno 300 riječi).

Rok za predaju prijedloga je 15. srpnja 2017.

Prijedlozi prezentacije radova trebaju sadržavati:
1) Naslov rada
2) Ime/imena i prezime/prezimena autora
3) Naziv institucije u kojoj autor/autori djeluju
4) Kratka biografija autora (maksimalno 300 riječi)
5) Kontakt autora (e-adresa, poštanska adresa)
6) Sažetak (maksimalno 300 riječi)
7) Ključne riječi (4 do 6 riječi)

Prijedlozi se predaju isključivo na engleskom jeziku.

Prijedlozi panela trebaju sadržavati:
1) Naslov panela
2) Koncept panela
3) Naziv institucije u kojoj djeluje voditelj panela
4) Imena i prezimena autora i nazivi institucija u kojima autori djeluju
5) Kratke biografije voditelja panela i autora (maksimalno 300 riječi)
6) Kontakt voditelja panela (e-adresa, poštanska adresa)
7) Naslov, sažetak (maksimalno 300 riječi) i ključne riječi (4-6 riječi) za svaki rad

Prijedlozi se predaju isključivo na engleskom jeziku.

Prijave se predaju isključivo u odgovarajućem e-obrascu do roka za prijavu.

Prijedlozi radova dostavljeni putem elektroničke pošte i/ili nakon roka za predaju neće se razmatrati.

SMJERNICE ZA PREZENTACIJU

Sve prezentacije održavat će se na engleskom jeziku.

Za svaku prezentaciju predviđeno je 20 minuta za prezentaciju i 10 minuta za pitanja i diskusiju. Zbog vremenskog ograničenja autori neće moći prezentirati rad u cijelosti. Molimo autore da svoje prezentacije uklope u predviđeno vrijeme.

Molimo autore da u elektroničkom obrascu prijedloga navedu audio-vizualnu opremu potrebnu za prezentaciju.

DOSTAVA CJELOVITOG RADA I MOGUĆNOST OBJAVE

Svi odabrani autori koji žele da se njihov prijedlog rada razmatra za uključivanje u publikaciju o sudioničkom upravljanju u kulturi (s ISBN brojem) koju će uređivati dr. sc. Nancy Duxbury (Centar za društvene studije, Sveučilište u Coimbri, Portugal) i dr. sc. Dea Vidović (upraviteljica Zaklade "Kultura nova", Hrvatska) i objaviti Zaklada "Kultura nova" u suradnji s Europskom kulturnom zakladom, trebaju dostaviti svoj cjeloviti rad (obima od 5000 do 9000 riječi na engleskom jeziku bez popisa referenci).

Rok za dostavu cjelovitog rada je 15. prosinca 2017.

Autori će nakon konferencije moći dopuniti svoje prezentacije u skladu s komentarima i zaključcima diskusije.

Detaljne informacije o predaji cjelovitog rada bit će upućene odabranim autorima nakon 15. rujna 2017.

ZNANSTVENI ODBOR

Sve dostavljene prijedloge evaluirat će Znanstveni odbor konferencije.

VAŽNI DATUMI

KONTAKT

Sva pitanja u vezi prijave prijedloga i/ili o konferenciji možete uputiti putem elektroničke pošte na e-adresu: participatory-governance-in-culture@kulturanova.hr